Baza zaštićenih područja na Bioportalu

Baza zaštićenih područja na Bioportalu

Ažurirana baza zaštićenih područja na Bioportalu

Na Informacijskom sustavu zaštite prirode, Bioportalu, ažurirane su granice poligona zaštićenih područja na način su iste spuštene na katastarske čestice (radi se o svim strogim rezervatima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode izuzev PP Papuk i Dinara).
Više o projektu:
Projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ provodio se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020.“, specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“. Svrha je upis posebnog pravnog režima u svim strogim rezervatima (SR), nacionalnim parkovima (NP) i parkovima prirode (PP), koja su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, stvaranje preduvjeta za evidentiranje prava prvokupa unutar nacionalnih parkova te povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.
Jedna od glavnih aktivnosti bila je izrada geodetsko-tehničke dokumentacije neophodne za evidentiranje statusa i prava u službenim registrima te nadogradnja aplikativnog rješenja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).
Projekt je provodila Državna geodetska uprava, a suradnici na projektu su bile javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i nadležno Ministarstvo.
Više o projektu dostupno je na poveznici https://eppr.dgu.hr/