BIO portal

Georef

Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje...

Više...
Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

WMS/WFS – strane i invazivne strane vrste

Web portal o invazivnim stranim vrstama u Hrvatskoj pruža informacije o tome što su invazivne strane vrste, daje pregled...

Više...
Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području...

Više...
Ekološka mreža Natura 2000

WMS/WFS - Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže...

Više...
Zaštićena područja RH

WMS/WFS Zaštićena područja RH

Državni zavod za zaštitu prirode je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice...

Više...
Informacijski sustav zaštite prirode

Sukladno čl. 196. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Ministarstvo zaštite okoliša i zemene tranzicije (MZOZT) „uspostavlja i vodi...

Servisi
Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode
Novosti
Batimetrijska karta detaljno kartiranih područja
Na Bioportal je dodan novi sloj - batimetrijska karta detaljno kartiranih područja
Karta obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana na Bioportalu
Na Bioportal su dodani novi slojevi karte obalnih i pridnenih morskih staništa hrvatskog dijela Jadrana
Fosili dinosaura na Bioportalu
Dodan novi sloj o zaštićenim fosilima dinosaura na Bioportalu
Baza zaštićenih područja na Bioportalu
Ažurirana baza zaštićenih područja na Bioportalu
Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima
Objavljena nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima