Karta obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana na Bioportalu

Karta obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana na Bioportalu

Na Bioportal su dodani novi slojevi karte obalnih i pridnenih morskih staništa hrvatskog dijela Jadrana

U okviru OPKK 2014. - 2020., a u svrhu ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 - Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Zavod) proveo je projekt ''Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom'' čiji je glavni rezultat cjelovita karta za 51 % površine obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu. To je povijesni iskorak za Hrvatsku, budući su dosadašnja znanja o morskim staništima bila sadržana karti staništa iz 2004. koja je za morski dio dobivena metodom prostornog modeliranja u mjerilu 1:100.000 te je prikaz staništa bio samo indikativan.
Ukupna vrijednost projekta je 11,9 milijuna eura, a nacionalni udio od 15 % je sufinanciran sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Karta je izrađena u okviru usluga kartiranja obalnog mora i epikontinentalnog pojasa RH. Izvršitelj je bila zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković. Na izradi krate usko je surađivalo 70 hrvatskih stručnjaka i znanstvenika uključujući stručnjake Zavoda te dodatno oko 30ak dodatnog tehničkog osoblja.
Karta predstavlja ključnu polazišnu osnovu za očuvanje te pametno i održivo korištenje morskih resursa, integralno morsko prostorno planiranje, održive ribarstvo, turizam i svako drugo korištenje morskog prostora. Ovakva karta je preduvjet za sustavan pristup zaštiti 30 % Jadrana pod nacionalnom jurisdikcijom RH do 2030. uključujući 1/3 pod strogom zaštitom, a s ciljem smanjenja emisija ugljika iz morskog dna, poboljšanja stanja očuvanosti i zdravlja morskih ekosustava i podizanja njihove otpornosti na pritisak globalnog zagrijavanja koji je u moru osobito izražen. Iako nije obuhvaćeno LULUCF sektorom ponori i pohraništa ugljika u moru ključni su za uspješan odgovor na klimatske promjene, a prilagodba u korištenju i upravljanju morskim resursima također će osigurati obnovu bioraznolikosti i siguran izvor hrane iz mora.
U okviru projekta revidirana je i Nacionalna klasifikacija morskih staništa (mNKS) temeljem koje će se donijeti i nove izmjene popisa stanišnih tipova (NKS) u RH pravilnikom. Dokumenti revidirane mNKS kao i pojašnjenja izmjena možete naći na poveznicama:

Revidirani mNKS

Izvješće o reviziji mNKS-a za obalno more

Izvješće o reviziji mNKS-a za epikontinentalni pojas

Karta je rezultat detaljnog kartiranja gotovo 7000 km2 površine pridnenih staništa u obalnom moru i epikontinentalnom pojasu te dodatno modeliranja na temelju velikog broja uzoraka. Ovisno o razini i potrebi zaštite, očuvanja i upravljanja, pojedina područja kartiranja su u različitom mjerilu.
Tablica 1. Popis kartiranih projektnih cjelina, karti i mjerila karti.

Opis karte/kartiranih cjelina

Mjerilo 

karte

Minimalna

jedinica

kartiranja

(MMU)

Karta staništa obalnog područja izvan ekološke mreže i zaštićenih područja. 

1:25 000

75 m

(5 626 m2)

Karta obalnih područja ekološke mreže (bez  zaštićenih područja). 

1:10 000

30 m

(900 m2)

Karta obalnih područja zaštićenih područja

1:5 000

15 m

(225 m2)

Karta pridnenih morskih staništa obalnog mora do 40 m dubine, bez ekološke mreže i zaštićenih područja. Na području zapadne obale Istre uključen je samo pojas 300 m od obale.

1:25 000

75 m

(5 626 m2)

Karta pridnenih morskih staništa područja ekološke mreže do 100 m dubine 

1:10 000

30 m

(900 m2)

Karta pridnenih morskih staništa zaštićenih područja do 200 m dubine

1:5 000

15 m

(225 m2)

Karta pridnenih morskih staništa na izdvojenim područjima, 40 do 100 m dubine

1:10 000

30 m

(900 m2)

Model karte staništa za 35 % pridnenih morskih staništa 

1:83 333

 

Model karte epikontinentalnih staništa za 52 % pridnenih morskih staništa 

Napomena: Ovo je rezultat usluga kartiranja područja epikontinentalnog pojasa, a koji se uklapa u objedinjenu kartu staništa 

1:83 333

 

Karta staništa zone 1 u području epikontinentalnog pojasa 

1:50 000

22 500 m2

Karta staništa zone 2 u području epikontinentalnog pojasa 

1:50 000

22 500 m2

Karta morskih staništa 2023 je izrađena prema revidiranoj Nacionalnoj klasifikaciji morskih staništa (mNKS) i kao takvu ju se može koristiti, kao i dostupan dokument revidirane mNKS (uz njegovo citiranje). U tijeku je izmjena Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa koji će se uskladiti s dokumentom revidirane mNKS.

Citiranje dokumenta revidiranog mNKS-a:
Revidirana Nacionalna klasifikacija morskih staništa u Republici Hrvatskoj s usklađenim ključem prema EUNIS klasifikaciji. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, 2018 – 2023.
Izvješće:
Zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković (2023) Konačni dokument objedinjene revidirane Nacionalne klasifikacije morskih staništa u Republici Hrvatskoj s usklađenim ključem prema EUNIS klasifikaciji. Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, 2018 – 2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.