Karta staništa RH

Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Projekt izrade prve Karte staništa 2004. godine proveo je OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja. Više o izradi ove Karte moguće je pročitati OVDJE.

Karta staništa je baza podataka podložna stalnim promjenama uzrokovanim djelovanjem prirode i/ili čovjeka. Primjeri uzročnika promjena su šumski požari, sušenje šume uslijed širenja nametnika, unos i širenje stranih i stranih invazivnih vrsta ili pak promjena načina gospodarenja nekim područjem. Naime, ukoliko se, na primjer, prekine sa napasanjem stoke na submediteranskom travnjaku na njemu će se početi razvijati gusta sastojina borovice, ukoliko se pak prestane kositi vlažni travnjak u zapadnom dijelu kontinentalne Hrvatske razvit će se zajednica lopuha ili visoke zeleni sa končarom. Razvojem naselja i gradnjom infrastrukture mijenjaju se površine staništa i njihov obuhvat, a nerijetko se promijeni i sam tip staništa, npr. isušivanjem ili plavljenjem. Klimatske promjene također mogu utjecati na promjene u staništima, no te se promjene najčešće ne mogu identificirati u kratkim razdobljima od desetak godina.

Kako bi se dobio uvid u recentno stanje staništa te olakšala identifikacija i praćenje promjena, u svibnju 2014. godine u okviru II. komponente NIP projekta započela izrada nove, detaljnije karte staništa kroz projekt „Kartiranje prirodnih i polu-prirodnih ne-šumskih staništa Republike Hrvatske“. Projekt je proveo konzorcij talijanskih tvrtki Agristudio S.r.l., Temi S.r.l. i Timesis S.r.l., a izrada karte se sastojala od dva paralelna koraka:
1. fotointerpretacije satelitskih snimki, digitalnih ortofoto snimki te dostupnih baza podataka na temelju kojih su iscrtavani poligoni karte staništa te
2. terenskih istraživanja kojima su staništa utvrđena fotointerpretacijom provjeravana i potvrđivana na terenu.

Ove dvije aktivnosti izmjenjivale su se tijekom tri godine, pri čemu su podaci prikupljeni terenskim radom kontinuirano pružali nove informacije fotointerpretatorima s ciljem povećanja točnosti i preciznosti karte. Konačni rezultat ovog projekta je prostorni prikaz stanišnih tipova u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha. Osim informacija o stanišnim tipovima prikazanim na karti kao poligoni, terenskim su radom zabilježena i 972 točkasta staništa. Konačna karta staništa obuhvaća 155 stanišnih tipova i sastoji se od 322 758 poligona (>1,56 ha). Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno drugim riječima preko 22% poligona terenski je provjereno. Konačno izvješće ovog projekta moguće je preuzeti OVDJE, a dodatke izvješću potrebno je zatražiti e-mailom na zavod@mzozt.hr.

Potreba kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana s aspekta i očuvanja i zaštite prirode bila je višestruka, a prvenstveno da bi se poboljšalo znanje o stanju bioraznolikosti mora kao temelj za učinkovitu provedbu EU Direktive o staništima i Direktive o pticama te Okvirne direktive o morskoj strategiji, uključujući praćenje stanja i očuvanje, održivo korištenje morskih resursa, zatim kao temelj za morsko prostorno planiranje, planiranje u prometu, turizmu, godpodarstvu i energetici i dr. Na žalost, cjeloviti i sustavni podaci o rasprostranjenosti obalnih i pridnenih morskih staništa, krajobraza, kao ni batimetrije nisu postojali. Detaljniji podaci o morskih staništima bili su vrlo prostorno ograničeni na svega 1% površine Jadrana pod nacionalnom jurisdikcijom. S obzirom na navedeno i na činjenicu da je prva karta morskih staništa bila samo indikativna, 2018. godine Ministarstvo je započelo s provedbom projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“. U okviru projekta izrađena je prva karta obalnih i pridnenih morskih staništa za 51% Jadrana pod nacionalnom jurisdikcijom RH, temeljena na detaljnom kartiranju značajnog dijela Jadrana. S obzirom na karakteristike ciljanih staništa, analizirano stanje i antropogene pritiske te utvrđene potrebe za korištenjem karte staništa, procijenjeno je kako se kartiranju obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana treba pristupiti s različitim prostornim rezolucijama i mjerilima karte te da je za različita ciljana područja potrebno izraditi karte staništa u mjerilu od 1:10 000 do 1:50.000. Izrada karte provedena je kroz projektu u uskoj suradnji Ministarstva s izvršiteljem usluga kartiranja - Zajednicom ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković. U izradi karte sudjelovalo je više od 70 hrvatskih stručnjaka i znanstvenika, te provedeno 47.065 sati (5883 radnih dana) detaljnog kartiranja na terenu

U okviru projekta provedena je revizija nacionalne klasifikacije morskih staništa (mNKS) sukladno novim saznanjima te izrađen „ključ“ za pretvaranje mNKS klasa u klase staništa na dodacima Direktive o staništima te EUNIS klase. Dokument nove revidirane verzije mNKS izrađene u okviru Projekta nalazi se OVDJE. Na temelju ove revizije pristupiti će se ažuriranju popisa staništa (NKS) Priloga I Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/2021). Završno izvješće o načinu i metodologiji kartiranja i izradi karte obalnih i pridnenih morskih staništa na području obalnog mora Republike Hrvatske možete pročitati OVDJE, dok je Završno izvješće o načinu i metodologiji kartiranja i izradi karte pridnenih morskih staništa na području epikontinentalnog pojasa OVDJE

Za više informacija kao i za upite u vezi nove karte morskih staništa uključjući i eventualne uočene greške možete poslati e-mail na zavod@mzozt.hr s naznakom: „Karta morskih staništa 2023“

Sve karte staništa (Karta staništa 2004, Karta kopnenih nešumskih staništa 2016 i Karta obalnih i pridnenih morskih staništa RH 2023) dostupne su na Bioportalu, a njihovo je preuzimanje moguće i putem wms i wfs servisa.

Simbologiju (sustav boja i znakova) za Kartu kopnenih nešumskih staništa 2016, moguće je preuzeti OVDJE.
Simbologiju (sustav boja i znakova) za Kartu obalnih i pridnenih morskih staništa RH 2023, moguće je preuzeti OVDJE.

Preporučeni način citiranja Karti staništa je slijedeći:

Karta:

Karta obalnih i pridnenih morskih staništa RH 2023. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, 2018 – 2023.

Izvješća:
Zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković 2023.
Završno izvješće o načinu i metodologiji kartiranja i izradi karte obalnih i pridnenih morskih staništa na području obalnog mora Republike Hrvatske. Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, 2018 – 2023. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković 2023.
Završno izvješće o načinu i metodologiji kartiranja i izradi karte pridnenih morskih staništa na području epikontinentalnog pojasa. Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, 2018 – 2023. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Karta:
Karta prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske 2016. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Izvješće:
Bardi, A.; Quaglino, E.; Kirin, T. (2016): Završno izvješće kartiranja kopnenih staništa Republike Hrvatske. Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP). AGRISTUDIO s.r.l., TEMI S.r.l., TIMESIS S.r.l., MZOZT.

Karta:
Karta staništa Republike Hrvatske 2004. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Izvješće:
Antonić, O.; Kušan, V.; Jelaska, S.; Bukovec, D.; Križan, J.; Bakran-Petricioli, T.; Gottstein-Matočec, S.; Pernar, R.; Hećimović, Ž.; Janeković, I.; Grgurić, Z.; Hatić, D.; Major, Z.; Mrvoš, D.; Peternel, H.; Petricioli, D.; Tkalčec S. (2005): Kartiranje staništa Republike Hrvatske (2000.-2004.) – pregled projekta. Drypis 1.

Adrese servisa:
WMS: https://services.bioportal.hr/wms
WFS: https://services.bioportal.hr/wfs

Upute za dodavanje i pregledavanje WMS servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave.

Offline podaci Karte kopnenih nešumskih staništa 2016 :
Poveznica na shape datoteke i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016

Upute za dodavanje WFS servisa možete pronaći na ovim poveznicama:
WFS - QuantumGIS
WFS - ArcGIS

Layers:

Karta morskih staništa 2023:
1.dzzpnpis:morska_stanista_linije
2.dzzpnpis:morska_stanista_tocke
3.dzzpnpis:morska_stanista_poligoni

Karta kopnenih nešumskih staništa 2016:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke_2016
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_2016

Karta staništa 2004:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke
3. dzzpnpis:vodotoci
4. dzzpnpis:kopnene_vode
5. dzzpnpis:stijene_tocila
6. dzzpnpis:podzemlje
7. dzzpnpis:morska_obala
8. dzzpnpis:morski_bentos
9. dzzpnpis:morski_bentos_tocke