Karta staništa RH

Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Projekt izrade prve Karte staništa 2004. godine proveo je OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja. Više o izradi ove Karte moguće je pročitati ovdje.

Karta staništa je baza podataka podložna stalnim promjenama uzrokovanim djelovanjem prirode i/ili čovjeka. Primjeri uzročnika promjena su šumski požari, sušenje šume uslijed širenja nametnika, unos i širenje stranih i stranih invazivnih vrsta ili pak promjena načina gospodarenja nekim područjem. Naime, ukoliko se, na primjer, prekine sa napasanjem stoke na submediteranskom travnjaku na njemu će se početi razvijati gusta sastojina borovice, ukoliko se pak prestane kositi vlažni travnjak u zapadnom dijelu kontinentalne Hrvatske razvit će se zajednica lopuha ili visoke zeleni sa končarom. Razvojem naselja i gradnjom infrastrukture mijenjaju se površine staništa i njihov obuhvat, a nerijetko se promijeni i sam tip staništa, npr. isušivanjem ili plavljenjem. Klimatske promjene također mogu utjecati na promjene u staništima, no te se promjene najčešće ne mogu identificirati u kratkim razdobljima od desetak godina.

Kako bi se dobio uvid u recentno stanje staništa te olakšala identifikacija i praćenje promjena, u svibnju 2014. godine u okviru II. komponente NIP projekta započela izrada nove, detaljnije karte staništa kroz projekt „Kartiranje prirodnih i polu-prirodnih ne-šumskih staništa Republike Hrvatske“. Projekt je proveo konzorcij talijanskih tvrtki Agristudio S.r.l., Temi S.r.l. i Timesis S.r.l., a izrada karte se sastojala od dva paralelna koraka:
1. fotointerpretacije satelitskih snimki, digitalnih ortofoto snimki te dostupnih baza podataka na temelju kojih su iscrtavani poligoni karte staništa te
2. terenskih istraživanja kojima su staništa utvrđena fotointerpretacijom provjeravana i potvrđivana na terenu.

Ove dvije aktivnosti izmjenjivale su se tijekom tri godine, pri čemu su podaci prikupljeni terenskim radom kontinuirano pružali nove informacije fotointerpretatorima s ciljem povećanja točnosti i preciznosti karte. Konačni rezultat ovog projekta je prostorni prikaz stanišnih tipova u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha. Osim informacija o stanišnim tipovima prikazanim na karti kao poligoni, terenskim su radom zabilježena i 972 točkasta staništa. Konačna karta staništa obuhvaća 155 stanišnih tipova i sastoji se od 322 758 poligona (>1,56 ha). Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno drugim riječima preko 22% poligona terenski je provjereno. Konačno izvješće ovog projekta moguće je preuzeti ovdje, a dodatke izvješću potrebno je zatražiti e-mailom na zavod@mingor.hr.

Obje Karte staništa (Karta staništa 2004 i Karta kopnenih nešumskih staništa 2016) dostupne su na Bioportalu, a njihovo je preuzimanje moguće i putem wms i wfs servisa.

Simbologije (sustav boja i znakova), koje se za dvije Karte razlikuju zbog različitog broja i vrste atributa, moguće je preuzeti ovdje.

Preporučeni način citiranja Karti staništa je slijedeći:

Karta kopnenih nešumskih staništa 2016
Bardi, A.; Papini, P.; Quaglino, E.; Biondi, E.; Topić, J.; Milović, M; Pandža, M.; Kaligarič, M.; Oriolo, G.; Roland, V.; Batina, A.; Kirin, T. (2016): Karta prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske. AGRISTUDIO s.r.l., TEMI S.r.l., TIMESIS S.r.l., HAOP.
Karta staništa 2004
Antonić, O.; Kušan, V.; Jelaska, S.; Bukovec, D.; Križan, J.; Bakran-Petricioli, T.; Gottstein-Matočec, S.; Pernar, R.; Hećimović, Ž.; Janeković, I.; Grgurić, Z.; Hatić, D.; Major, Z.; Mrvoš, D.; Peternel, H.; Petricioli, D.; Tkalčec S. (2005): Kartiranje staništa Republike Hrvatske (2000.-2004.) – pregled projekta. Drypis 1.

Adrese servisa:
WMS: https://services.bioportal.hr/wms
WFS: https://services.bioportal.hr/wfs

Upute za dodavanje i pregledavanje WMS servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave.

Offline podaci Karte kopnenih nešumskih staništa 2016 :
Poveznica na shape datoteke i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016

Upute za dodavanje WFS servisa možete pronaći na ovim poveznicama:
WFS - QuantumGIS
WFS - ArcGIS

Layers:
Karta kopnenih nešumskih staništa 2016:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke_2016
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_2016

Karta staništa 2004:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke
3. dzzpnpis:vodotoci
4. dzzpnpis:kopnene_vode
5. dzzpnpis:stijene_tocila
6. dzzpnpis:podzemlje
7. dzzpnpis:morska_obala
8. dzzpnpis:morski_bentos
9. dzzpnpis:morski_bentos_tocke